De afsluiting van de opvolging van het Sportschuttersdecreet

Als gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering (op 28 oktober 2011) om vanaf 2012 geen werkingssubsidie meer toe te kennen aan de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw (FVHS), werd de machtiging van de FVHS voor het verlenen, intrekken, schorsen en beperken van sportschutterslicenties en van voorlopige sportschutterslicenties en voor de organisatie van de theoretische en praktische proeven in getrokken vanaf 1 januari 2012.

Het niet erkennen of subsidiëren op basis van het Decreet op de Volkscultuur of het Cultureel-erfgoeddecreet van de Federatie betekent echter niet dat de activiteiten niet langer kunnen doorgaan. De activiteiten met vuurwapens die de federatie en de bij haar aangesloten leden beoefenen binnen een volksculturele context kunnen nog steeds beoefend worden. De leden moesten zich wel in regel stellen met de wapenwetgeving die van toepassing is in Vlaanderen en kregen tot uiterlijk 14 februari 2012 de tijd zich in regel te stellen.

Dat kon door:

  • zich aan te sluiten bij een andere gemachtigde schietsportfederatie
  • door zich in regel te stellen met de wapenwet en een wapenvergunning aan te vragen voor hen die een wapen bezitten
  • door een beroep te doen op het Koninklijk Besluit van 1991, zoals gewijzigd in 2007.
    Het KB maakt verenigingswapens in bepaalde omstandigheden vrij verkrijgbaar. Deze bepaling is geschreven op maat van verenigingen met een volkscultureel doel.

Kunsten en Erfgoed volgde vanaf 1 januari 2012 de betrokken sportschuttersdossiers op.

Omdat de FVHS niet langer meer gemachtigd is, moest zij alle informatie en documenten waarover zij beschikt en die dienstig is voor het beheer van de sportschutterslicenties bezorgen aan Kunsten en Erfgoed. Op 5 januari 2012 werden de actieve dossiers (dossiers met een geldige licentie) overgedragen aan Kunsten en Erfgoed. De niet-actieve dossiers en de blanco (voorlopige) sportschutterslicenties werden op 1 maart 2012 overgedragen.

Na de overgangsperiode is Kunsten en Erfgoed overgegaan tot de onmiddellijke intrekking van de sportschutterslicenties en de voorlopige sportschutterslicenties van de personen die hun keuze niet kenbaar gemaakt hebben aan het agentschap. Slechts drie sportschutters reageerden niet. Hun licentie werd ingetrokken.

72 houders van een (voorlopige) sportschutterslicentie uitgereikt door de FVHS besloten om het sportschieten niet langer actief te beoefenen en deden afstand van hun licentie. Zij kunnen, in uitvoering van de Wapenwet, nog onder bepaalde voorwaarden en tijdens specifieke activiteiten schieten met wapens die eigendom zijn van een erkende vereniging die zich bezighoudt met statutair omschreven activiteiten van historische, folkloristische, traditionele en educatieve aard.

487 houders van een (voorlopige) sportschutterslicentie uitgereikt door de FVHS, kozen ervoor om lid te worden van een gemachtigde schietsportfederatie. Het grootste aantal sportschutters is lid geworden van de gemachtigde schietsportfederatie FROS Amateursportfederatie vzw, waarmee de FVHS afspraken heeft gemaakt.

Het agentschap stond in voor de vernietiging van de blanco licenties. De blanco sportschuttersboekjes en validatievignetten werden door de FVHS overgemaakt aan FROS Amateursportfederatie vzw.

Een beperkt aantal van de niet-actieve dossiers werd overgedragen op vraag van Vlaamse Traditionele Sporten vzw, FROS Amateursportfederatie vzw en Vlaamse Schietsportkoepel vzw aan deze gemachtigde schietsportfederaties. De overstap van hun schuttersvereniging naar een gemachtigde schietsportfederatie bleek voor een aantal slapende leden een aanzet om terug actief het sportschieten te beoefenen.

De resterende niet-actieve dossiers worden door het agentschap geïnventariseerd en gearchiveerd. Voor de archivering zullen afspraken gemaakt worden met het Bloso dat richtlijnen voor archiveren opstelt voor de gemachtigde schietsportfederaties.