Hersamenstelling commissies Kunstendecreet

De subsidieaanvragen binnen het Kunstendecreet worden voor een kwalitatief-inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan beoordelingscommissies. De leden van deze commissies zijn mensen die over expertise beschikken in één of meer deelaspecten van het kunstenveld.

Er zijn beoordelingscommissies voor de verschillende sectoren: multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals, theater, dans, muziektheater, muziek, beeldende kunst, architectuur en vormgeving, audiovisuele kunsten, kunsteducatie, sociaal-artistieke werking, publicaties.

Overkoepelend is er de adviescommissie kunsten, die de volgende kerntaken heeft:

  • waken over een kwaliteitsvolle organisatie van de interne werking van de beoordelingscommissies en daartoe de visie, de methodiek en de evaluatie van de kwaliteitsbeoordeling ontwikkelen
  • beleidsgericht advies formuleren op basis van de kwaliteitsbeoordeling in de beoordelingscommissies van het beleidsveld
  • de kwaliteitsbeoordeling van transversale dossiers organiseren voor zover die niet worden behandeld door een beoordelingscommissie
  • overleg stimuleren met het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds om tot een duidelijke beoordeling te komen van transversale dossiers die raakvlakken hebben met de bevoegdheden van deze fondsen.

De leden van de beoordelingscommissies en de adviescommissie worden door de Vlaamse Regering benoemd voor maximaal vier jaar. Uiterlijk om de vier jaar moet de helft van de leden daarbij ook vervangen worden.

De vorige samenstelling van de commissies dateerde van 19 september 2008, wat betekende dat er in het najaar van 2012 nieuwe commissies moesten worden gevormd. Rekening houdend met de beleidsprioriteiten van minister Schauvliege om in te zetten op e-cultuur en de beoordelingscommissies op een meer transparante wijze samen te stellen, organiseerde het agentschap een algemene oproep naar kandidaat-commissieleden om zich te registeren op de website www.iedereenkanzetelen.be.

Iedereen die interesse heeft onder meer om deel uit te maken van een commissie kan zich – doorlopend - kandidaat stellen via deze website door een overzicht te geven van zijn of haar algemene competenties en via korte motiveringen zijn of haar kandidatuur te verduidelijken.

In het voorstel voor de nieuwe samenstelling van de verschillende commissies heeft het agentschap verder rekening gehouden met de behoefte aan meer diverse en expliciet omschreven expertises in de commissies door per commissie een blauwdruk van de nodige profielen voorop te stellen. De kandidaat-commissieleden zijn dan ook geselecteerd op basis van de kennis en competenties zoals bepaald in deze profielen.

Op 22 oktober 2012 keurde minister Schauvliege de nieuwe samenstelling van de commissies goed.