Meerjarige subsidieronde 2013-2016

Eind 2011 zijn de aanvragen voor subsidiƫring in het kader van het Kunstendecreet in de periodes 2013-2014 en 2013-2016 ingediend. Aan de beoordeling van de aanvragen en de uiteindelijke toekenning van de subsidies ging een grondig proces van voorbereiding vooraf. Verschillende actoren, onder wie het agentschap, de commissies, de steunpunten en belangenbehartigers, tekenden de contouren uit waarbinnen het werk van zowel de aanvragers als de beoordelende en beslissende instanties in zo optimaal mogelijke omstandigheden kon worden gerealiseerd. Dit resulteerde in een beleidskader dat door het brede veld gedragen werd en dat minister Schauvliege op 4 april 2011 aan de sector voorstelde in het Vlaams Parlement.

Rekening houdend met de beleidsprioriteiten van de minister werd een deel van de middelen die tot en met 2012 waren voorbehouden voor de ondersteuning van organisaties op meerjarige basis, overgeheveld naar de middelen voor ondersteuning voor projecten. Als gevolg hiervan waren de beoordeling van de aanvragen en toekenning van de meerjarige subsidies evenwel geen evidente opdrachten voor de commissies en het agentschap.

De advisering van de aanvragen, die werden ingediend uiterlijk 1 oktober 2011 (voor de periode 2013-2016) en uiterlijk 1 december 2011 (voor de periode 2013-2014), nam het najaar van 2011 en volledige voorjaar van 2012 in beslag. Op basis van de adviezen en motiveringsteksten die de commissies en het agentschap in mei 2012 aan de minister voorlegden, deed de minister een voorstel van beslissing dat door de Vlaamse Regering op 29 juni is goedgekeurd. Uiteindelijk is in totaal 94.529.000 euro toegekend aan 256 organisaties, waarvan 40 organisaties een ondersteuning ontvangen voor twee jaren voor in totaal 4.535.000 euro, terwijl aan 216 organisaties een subsidie voor vier jaren is toegekend voor een totaalbedrag van 89.994.000 euro. In vergelijking met de meerjarige periode tot en met 2012 worden er 28 nieuwe organisaties op meerjarige basis ondersteund, en ontvangen 43 organisaties niet langer een subsidie in de volgende periode.