Ondersteuning van kunstenaars

De ondersteuning van individuele kunstenaars gebeurt voornamelijk via ontwikkelingsgerichte beurzen, projectsubsidies aan kunstenaars en creatieopdrachten. Naargelang de plaats die de kunstenaar inneemt in het culturele landschap en de projecten die hij of zij wenst te realiseren, kunnen verschillende soorten van subsidies worden aangevraagd. Zowel de reeds erkende, gevestigde kunstenaar als de nog beginnende, zoekende kunstenaar komt voor ondersteuning in aanmerking.

 

Ontwikkelingsgerichte beurzen

Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden worden toegeschreven. Er is dus sprake van een duidelijk verwachtingspatroon, dat echter niet gegarandeerd is.

Van kunstenaars die een ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, wordt verwacht dat zij zich in hun kunstcreatie engageren, dat ze de toegekende beurs daartoe aanwenden en dat ze daarvan verslag uitbrengen. Daarom worden ontwikkelingsgerichte beurzen altijd volledig uitbetaald (mits aan de rapporteringplicht wordt voldaan). Dat is ook het geval als de verhoopte positieve oeuvre-ontwikkeling, die de reden was waarom de beurs werd toegekend, uitblijft.

Zoals de naam aangeeft, wil de Vlaamse overheid met deze beurzen de ontwikkeling van een oeuvre ondersteunen. Kunst komt er alleen door het risico van de creatie – een risico op creatief en op financieel vlak. Het beleid wil de mogelijkheden verbeteren om die risico’s daadwerkelijk te kunnen nemen.

Discipline Aantal Bedrag

ARCHITECTUUR EN VORMGEVING

4

 27.200,00  

AUDIOVISUELE KUNST

6

 47.500,00  

BEELDENDE KUNST

43

 388.500,00  

DANS

8

 58.750,00  

MUZIEKTHEATER

1

 10.000,00  

THEATER

6

 47.000,00  

MUZIEK

3

 11.675,00  

MULTIDISCIPLINAIR

5

 48.000,00  

totaal 76 638.625,00

 

Projectsubsidies aan kunstenaars

Projectsubsidies aan kunstenaars worden toegekend om de realisatie van een specifiek project te ondersteunen. Het kan gaan om de presentatie van een oeuvre, de reflectie betreffende een oeuvre, of de productie van een specifiek werk. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet resultaat (een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of muziekstuk, een uitvoering, een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar, de integratie van een kunstwerk in de openbare ruimte).

Anders dan bij een ontwikkelingsgerichte beurs, moet de aanvraag voor een projectsubsidie aan kunstenaars vergezeld gaan van een ontwerpbudget. De plannen en kosten voor het project zijn op het moment van de aanvraag immers al voldoende concreet. Projectsubsidies aan kunstenaars moeten zowel inhoudelijk verantwoord worden (inhoudelijk verslag) als financieel, via een gestaafd overzicht van inkomsten en uitgaven.

Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars worden in principe verleend en uitbetaald aan de kunstenaar. De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die subsidies, geheel of ten dele, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door de kunstenaar aan te duiden rechtspersoon of feitelijke vereniging.

Discipline Aantal Bedrag

ARCHITECTUUR EN VORMGEVING

6

 85.850,00  

AUDIOVISUELE KUNST

4

 41.300,00  

BEELDENDE KUNST

17

 188.335,20  

DANS

5

 122.900,00  

MUZIEKTHEATER

1

 19.000,00  

THEATER

6

 233.500,00  

MUZIEK

2

 20.000,00  

MULTIDISCIPLINAIR

2

 101.242,77  

totaal 43  812.127,97

 

Creatieopdrachten

Creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever, ter ondersteuning van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, de muziek en de podiumkunsten.

De creatieopdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn. De opdrachtgevers sluiten een contract af met de kunstenaar die de creatie zal uitvoeren. Hoewel de creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgevers, komt deze subsidievorm de scheppende kunstenaars ten goede. De grote meerderheid van de opdrachten zijn compositieopdrachten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze subsidievorm ook binnen het vroegere Muziekdecreet al frequent werd gebruikt.

Discipline Aantal Bedrag

BEELDENDE KUNST

2

 60.000,00  

MUZIEKTHEATER

1

 1.000,00  

THEATER

5

 26.000,00  

MUZIEK

56

 107.805,00  

totaal 64  194.805,00