Subsidiestromen

Subsidies voor het geheel van de werking zijn subsidies die op twee- of vierjarige basis worden toegekend en die bijdragen aan de basis-, personeels- en werkingskosten van de organisaties.

 • Het vierjarige werkingsbudget biedt organisaties bestaanszekerheid en geeft hun de kans om een langetermijnvisie en -planning uit te werken.
 • Het tweejarige werkingsbudget kan worden gebruikt:
  • als autonome subsidievorm voor organisaties die baat hebben bij kortetermijnondersteuning
  • als niet-projectgebonden instapmogelijkheid voor nieuwkomers die goed op weg zijn een continue werking uit te bouwen
  • als uitstap- of heroriënteringsmaatregel voor organisaties die niet langer aan de criteria voor vierjarige ondersteuning voldoen.

  Deze subsidies worden toegekend aan kunstenorganisaties en organisaties voor sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking. Kunstensteunpunten en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen meerjarige subsidies voor een periode van respectievelijk vier en vijf jaren.

 • Driejarig werkingsbudget. Het gewijzigde decreet van 20 juni 2008 bepaalt dat alle meerjarige werkingssubsidies uitzonderlijk voor een termijn van drie jaren worden toegekend als de beslissing daarover wordt genomen in een jaar waarin verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaatsvinden.
  Dit was het geval in 2009. Dit impliceert dat, met uitzondering van de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, alle bovenvermelde organisaties (kunstenorganisaties, organisaties voor sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking, steunpunten), alsook de uitgevers van periodieke publicaties, een subsidie ontvangen voor de periode 2010-2012 als hun aanvraag werd gehonoreerd.

Projectsubsidies hebben tot doel organisaties die niet op meerjarige basis ondersteund worden de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren. Ze zijn gericht op het uitproberen van allerhande initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren. Ze worden toegekend aan organisaties die een project willen realiseren op het vlak van de kunsten, kunsteducatie of het sociaal-artistieke.

Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars van wie (de mogelijkheden tot) oeuvre-ontwikkeling positief worden ingeschat. Er is sprake van een verwachtingspatroon, dat echter niet gegarandeerd is. Van kunstenaars die een ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, wordt verwacht dat zij zich in hun kunstcreatie engageren, de toegekende beurs daartoe aanwenden en hiervan verslag uitbrengen.

Projectsubsidies aan kunstenaars kunnen worden aangevraagd door kunstenaars ter ondersteuning van een specifiek project, dat zich onder meer kan situeren op het vlak van de presentatie van een oeuvre, de reflectie over een oeuvre, of de productie van een specifiek werk. Ze beogen een concreet resultaat: een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of muziekstuk, een uitvoering, een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar, de integratie van een kunstwerk in de openbare ruimte. Projectsubsidies aan kunstenaars moeten achteraf worden verantwoord, zowel inhoudelijk (met een inhoudelijk verslag) als financieel (met een gestaafd overzicht van inkomsten en uitgaven).

Subsidies voor creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever ter ondersteuning van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, de muziek of de podiumkunsten. De creatieopdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn.

Subsidies aan internationale initiatieven worden toegekend voor internationale projecten, werkverblijven, internationale netwerkorganisaties, tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar het buitenland, en vertalingen uit het Nederlands naar andere talen en omgekeerd. Vanaf 2010 is ook de mogelijkheid ingevoerd om een subsidie aan te vragen voor de voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.

Subsidies voor publicaties zijn te vergelijken met meerjarige subsidies en projectsubsidies. De uitgevers van periodieke publicaties ontvangen subsidies in de vorm van een meerjarige ondersteuning voor twee of vier jaar. De subsidies voor niet-periodieke publicaties worden per publicatie toegekend.

Subsidies voor opnameprojecten worden toegekend voor de registratie op een drager van artistieke uitvoeringen en van kunsteducatieve activiteiten.

De subsidies binnen het Kunstendecreet voor 2012 kunnen als volgt worden samengevat:

SUBSIDIEVORM GESUBSIDIEERD BEDRAG PROCENTUELE VERHOUDING
MEERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENDECREET 261 91.785.918,08 61,13%
PROJECTSUBSIDIES 93 3.092.600,00  2,06%
ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURZEN 76 638.625,00 0,43%
PROJECTSUBSIDIES AAN KUNSTENAARS 43 812.127,97 0,54%
CREATIEOPDRACHTEN 64 194.805,00 0,13%
MEERJARIGE SUBSIDIES PERIODIEKE PUBLICATIES 11 487.848,72 0,32%
NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES 8   65.850,00 0,04%
OPNAMEPROJECTEN 38 125.233,00 0,08%
INTERNATIONAAL 229 966.530,00 0,64%
INSTELLINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP 6 49.246.693,72 32,80%
STEUNPUNTEN 4 2.728.999,97 1,82%
TOTAAL 833 150.145.221,46 100,00%