Overzicht middelen

In 2012 werd in totaal 39.321.151 euro uitgegeven ter ondersteuning van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.

In vergelijking met 2011 betekent dit een stijging met 0,6 miljoen euro, die voornamelijk het gevolg is van indexering.

 

Werkingssubsidies

Hierna volgt een overzicht van de werkingssubsidies die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werden toegekend in 2012. Het gaat om een totaalbudget van 35.520.151 euro.

Werkingssubsidies Aantal Bedrag
Steunpunt 1 1.817.000
Musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau 19 7.493.000
Culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau en Archiefbank Vlaanderen 9 6.390.000
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 1 292.000
Samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties 3 458.000
Landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed 11 2.923.000
Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties 3 85.151
Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC 21 6.601.000
Musea ingedeeld bij het lokale niveau 2 24.146
Lokale publicaties cultureel erfgoed 21 22.854
Cultureel-erfgoedconvenants met provincies 5 1.517.000
Instellingen Vlaamse Gemeenschap 4 7.897.000
Totaal werkingssubsidies   35.520.151

 

Projectsubsidies

In 2012 werd in totaal 1.201.000 euro toegekend aan projecten binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 – een daling met 0,15 miljoen euro ten opzichte van 2011, ten gevolge van herverdeling van projectmiddelen naar middelen voor werkingssubsidies.

Projectsubsidies Aantal Bedrag
Ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed 17 984.900
Cofinanciering van Europese digitaliseringsprojecten 4 216.100
Totaal projectsubsidies   1.201.000

 

Flankerende maatregelen

Flankerende maatregelen Aantal Bedrag
impulssubsidie M HKA 1 500.000
Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid vzw 1 386.000
De Rand vzw voor FelixArt Museum 1 96.000
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw 1 91.000
Memoriaal-Museum Kazerne Dossin 1 459.000
Instituut voor Vlaamse Volkskunst (loonsubsidie) 1 7.000
Totaal flankerende maatregelen   1.539.000

 

Collectie Vlaamse Gemeenschap

Collectie Vlaamse gemeenschap Bedrag
Behoud en beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en uitvoering van het Topstukkendecreet 414.000
Dotatie aan het Topstukkenfonds 547.000
Verwerving van kunstwerken en cultuurgoederen (collectie M HKA) 100.000
Totaal collectie Vlaamse gemeentschap 1.061.000

 

 

Samenvattend overzicht

Overzicht financiële middelen erfgoed Aantal Bedrag
Steunpunt 1 1.817.000
Musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau 19 7.493.000
Culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau en Archiefbank Vlaanderen 9 6.390.000
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 1 292.000
Samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties 3 458.000
Landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed 11 2.923.000
Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties 3 85.151
Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC 21 6.601.000
Musea ingedeeld bij het lokale niveau 2 24.146
Lokale publicaties cultureel erfgoed 21 22.854
Cultureel-erfgoedconvenants met provincies 5 1.517.000
Instellingen Vlaamse Gemeenschap 4 7.897.000
Subtotaal werkingssubsidies   35.520.151
Ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed 17 984.900
Cofinanciering van Europese digitaliseringsprojecten 4 216.100
Subtotaal projectsubsidies   1.201.000
Impulssubsidie M HKA 1 500.000
Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid vzw 1 386.000
De Rand vzw voor FelixArt Museum 1 96.000
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw 1 91.000
Memoriaal-Museum Kazerne Dossin 1 459.000
Instituut voor Vlaamse Volkskunst (loonsubsidie) 1 7.000
Subtotaal flankerende maatregelen   1.539.000
Behoud en beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en uitvoering van het Topstukkendecreet   414.000
Dotatie aan het Topstukkenfonds   547.000
Verwerving van kunstwerken en cultuurgoederen (collectie M HKA)   100.000
Subtotaal collectie Vlaamse gemeentschap   1.061.000
Algemeen totaal   39.321.151