Vlaams Archiefdecreet

Op 3 mei 2012 heeft het Grondwettelijk Hof een arrest uitgesproken inzake de beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking.

Het Hof vernietigt de definitie van archiefdocumenten en een deel van het toepassingsgebied in zoverre dat deze bepalingen van toepassing zijn op:

  • statische archiefdocumenten van gemeenten, provincies, OCMW’s, polders, wateringen en de erkende erediensten
  • semistatische archiefdocumenten die betrekking hebben op de registers van de burgerlijke stand, politie, brandweer, de pensioenstelsels, de uitvoering van de federale regelgeving en de door de federale overheid toevertrouwde opdrachten.

Vanuit het departement Bestuurszaken werd meteen na de uitspraak aangestuurd op een overleg tussen de Vlaamse overheid en het Rijksarchief om in een vervolgtraject een geïntegreerd archiefbeleid in Vlaanderen verder te realiseren. Door een onopgeloste onduidelijkheid vond er in 2012 geen verder overleg plaats tussen Kunsten en Erfgoed en het departement Bestuurszaken over de raakvlakken die bestaan tussen het Archiefdecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet.