Evaluatie 1 euro-maatregel

In 2012 werd een evaluatie van de 1-euromaatregel afgerond. Deze maatregel omvatte zowel een kwalitatief als een kwantitatief luik. Het kwalitatieve onderzoek werd uitgevoerd door de Hogeschool West-Vlaanderen, het kwantitatieve luik door het agentschap zelf. Het kwalitatieve onderzoek was noodzakelijk omdat er onvoldoende betrouwbare kwantitatieve gegevens zijn over de periode voorafgaand aan de invoering van de maatregel. Voor de invoering van de maatregel hanteerden de musea immers erg verschillende tarieven en manieren van registratie, waardoor een voldoende betrouwbare vergelijkingsbasis ontbrak.

Zowel uit de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse blijkt dat de 1-euromaatregel in zijn huidige vorm slechts een beperkt effect heeft op de bezoekersaantallen. Dit lijkt niet in verhouding te zijn tot de relatief hoge kost (in de vorm van inkomstenderving) van de maatregel. Vanaf 2013 wordt de maatregel daarom geheroriƫnteerd naar een meer kwalitatieve nadruk op educatie en publiekwerking voor kinderen en jongeren.